โปรแกรมบัญชี กับ บทสรุป บัญชีการเงิน-บัญชีภาษีอากร

11 ส.ค.

โปรแกรมบัญชี

สรุปวัตถุประสงค์ของข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรได้ดังนี้
บัญชีการเงิน
ช่วยในด้านการควบคุมรายรับ ? รายจ่ายสินทรัพย์ – หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
ช่วยในการบริหารงานของกิจการ
ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานขยาย ? เลิกกิจการ ฯลฯ
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
หลักฐานพิสูจน์ความถูกต้องในการจัดทำบัญชี การรวบรวมข้อมูลทางบัญชีการเงิน

บัญชีภาษีอากร
ปรับหลักการบัญชีให้เข้ากับกฎหมายภาษีอากร
หาข้อยุติทางบัญชีและภาษีอากรให้สอดคล้องกัน
ปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร
จัดทำบัญชีที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดให้ทำ เช่น บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งภาษีรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
ปรับปรุงรายรับทางบัญชีให้ตรงกับภาษีอากร

Advertisements

โปรแกรมบัญชี บัญชีการเงิน บัญชีภาษีอากร กับข้อแตกต่าง

11 ส.ค.

โปรแกรมบัญชี วันนี้ขอเสนอ ข้อแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน และ บัญชีภาษีอากร
ในการจัดทำบัญชีของธุรกิจนอกจากจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีไม่ว่าจะเป็นหลักการบัญชีทั่วไป มาตรฐานการบัญชีแล้ว นักบัญชีและผู้บริหารกิจการจะต้องมีความรู้ด้านภาษีอากรอีกด้วย

ดังนั้นการจัดทำงานเกี่ยวกับบัญชีจะต้องมีแนวทาง ที่จะกำหนดในการจัดทำเพราะต้องคำนึงถึงทั้งหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร ซึ่งมีอยู่บ่อยครั้งมักจะพบว่า บัญชีที่ ได้จัดทำนั้นไม่ตอบสนองกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายภาษีอากร มีข้อขัดแย้งกับที่นักบัญชีจะต้องเข้าไปแก้ไขปรับปรุงให้เป็น ที่ยอมรับและถูกต้องทั้งด้านการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร จะเห็นได้ว่าหากนักบัญชีได้มีการจัดทำบัญชีตั้งแต่สมุดรายวันขั้นต้น สมุดขั้นปลาย งบทดลอง งบการเงิน นักบัญชีจะยึดหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี อีกนัยหนึ่งก็คือยึดหลักของบัญชีการเงิน (Financial Accounting) นักบัญชีจะต้องนำข้อมูลทางบัญชีการเงินมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีอากรซึ่งก็คือการบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting) ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินกับบัญชีภาษีอากรจึงสรุปได้ดังต่อไปนี้
บัญชีการเงิน (Financial Accounting)

เป็นการจัดทำบัญชีเพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี ตลอดจนการแสดงฐานะการเงินของกิจการในการจัดทำงบการเงิน แสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น บุคคลภายนอก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นงบกำไรขาดทุน งบต้นทุนผลิต งบดุล งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบประกอบอื่นและหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ และรายละเอียดประกอบการจัดทำรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

บัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)

เป็นการนำหลักเกณฑ์ทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาปรับให้เข้ากับประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีอากรต่างๆ ให้สอดคล้องกันเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ เงื่อนไขการรับรู้รายได้และรายจ่ายของกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรืออากรแสตมป์ สืบเนื่องมาจากหลักการบัญชี หลายประการที่ขัดแย้งไม่เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากรนั่นเอง มักจะพบเห็นกันเมื่อมีการจัดทำบัญชีของธุรกิจในแต่ละรายการค้าแต่ละงวดบัญชีมักจะปรากฏอยู่เสมอว่า หลักในการจัดทำบัญชีไม่เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร ซึ่งผู้จัดทำบัญชีจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายการค้าที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีอากรที่ได้กำหนดเอาไว้

นักบัญชีส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีการเงิน แต่ขาดความเข้าใจในตัวบทกฎหมายภาษีอากรโดยเฉพาะการนำกฎหมายภาษีอากรมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากันกับหลักการบัญชี โดยมากแล้วนักบัญชีมักจะทราบแต่พื้นฐานเบื้องต้นในการคำนวณหรือชำระภาษีอากร เช่น อัตราร้อยละของภาษีที่ต้องชำระ ต้องหักและนำส่งเท่านั้น

การปรับแต่งตัวเลข ทางการบัญชี

28 ก.ค.

การ Creative Accounting คือการปรับแต่งตัวเลขทาง การบัญชี โดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชีและทางเลือกต่างๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลในงบการเงินจากสิ่งที่ควรจะเป็น ไปสู่สิ่งที่ผู้จัดทำต้องการที่จะให้เป็นในรายงานงบการเงิน
กระบวนการสร้างรายการทางธุรกิจขึ้น เพื่อก่อให้เกิดผลลัพท์ทางการบัญชีที่ต้องการ แทนที่จะรายงานเหตุการณ์ทางธุรกิจด้วยความเป็นกลางและยึดหลักความสม่ำเสมอซึ่งมีรูปแบบต่างๆดังนี้
1.การจัดจำแนกรายการและการนำเสนองบการเงิน
2.การเกลี่ยกำไร
3.การแต่งบัญชีและการตั้งสำรองลับ
4.การจัดหาเงินนอกงบดุล
5.การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
อย่างไรก็ตาม หากผู้บริหารใช้การ Creative Accounting ไปในทางลบแล้ว ผู้ที่นำงบการเงินไปใช้อาจเกิดความหลงผิดในสาระสำคัญของงบการเงินได้ แต่ก็มีข้อดีตรงที่ อาจสะท้อนแนวโน้มมูลค่าของธุรกิจที่แท้จริง และแสดงฐานะกับผลการดำเนินงานที่ถูกต้องตามที่ควรของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งผู้ใช้งบการเงินนั้นจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเสียก่อน เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ในอนาคต – โปรแกรมบัญชี

ที่มา : http://www.sarinaccount.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=57337&Ntype=1

ดาวน์โหลด โปรแกรมบัญชี ฟรี

27 ก.ค.

โปรแกรมบัญชี Download ดาวน์โหลดฟรี
โปรแกรมบัญชี ราคาถูก คุณภาพสูง เหมาะสำหรับธุรกิจ SMEs ที่แพร่หลายมากในยุคปัจจุบัน
ดาวน์โหลด โปรแกรมบัญชี myAccount ได้ที่นี่เลย

โปรแกรมบัญชี ดอทคอม

26 ก.ค.

โปรแกรมบัญชีดอทคอม ศูนย์รวมข้อมูลโปรแกรมบัญชี ปัจจุบันซอฟต์แวร์บัญชีมีบทบาทสำคัญมากกับธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการและการควบคุมระบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพมาช่วยบริหารจัดการระบบบัญชีของบริษัท

เว็บไซด์โปรแกรมบัญชี จึงเน้นเฉพาะโปรแกรมที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับมายาวนาน เป็นโปรแกรมมารตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องและทีมบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ลูกค้าได้นำไปใช้ในธุรกิจได้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างมั่นใจ

ธุรกิจการผลิต กับ โปรแกรมบัญชี myAccount

22 ก.ค.

ธุรกิจการผลิต กับ โปรแกรมบัญชี myAccount
1. เพื่อการบันทึกการเบิกวัตถุดิบไปผลิต
2. เพื่อการบันทึกการเบิกวัสดุสิ้นเปลืองไปใช้
3. เพื่อการบันทึกการรับสินค้าสำเร็จรูป
4. เพื่อการบันทึกการรับคืนจากการเบิกวัตถุดิบไปผลิต
5. เพื่อการบันทึกการรับคืนจากการเบิกวัสดุสิ้นเปลืองไปใช้
6. เพื่อการตรวจบันทึกรับจำนวนและต้นทุนของการรับสินค้าสำเร็จรูป
7. เพื่อการตรวจสอบควบคุม Stock จำนวนและต้นทุนของวัตถุดิบ หรืองานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูป
8. เพื่อการบันทึกและตรวจสอบรายรับ – รายจ่าย และต้นทุนของแต่ละ Job งาน

การเลือกซื้อ โปรแกรมบัญชี ที่ไม่ถูกต้อง

21 ก.ค.

การเลือกซื้อ โปรแกรมบัญชี ที่ผิดพลาด

– เลือกบริษัทที่ไม่มั่นคง เลิกกิจการแล้วไม่มีใครบริการหลังการขาย
– สถานที่ติดต่อไม่สะดวก ก่อนซื้อไม่เคยเข้าไปบริษัทที่จำหน่ายซอฟท์แวร์
– เลือกบริษัทที่ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีที่จะคอยให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์
– เลือกโปรแกรมที่ใช้ Database ไม่ดีพอ (เปรียบเหมือนฐานรากของอาคาร)
– เลือกโปรแกรมที่ไม่สามารถ Modification ให้ท่านได้ ท่านทราบได้อย่างไรว่าความต้องการของท่านมีเพียงเท่านี้
– ผู้จำหน่ายซอฟท์แวร์ขาดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อชื่อมต่อกับระบบงานอื่น ๆ ในอนาคต
– ไม่มีคำแนะนำในการเลือกซื้อ Software ให้เหมาะสมกับ Hardware
– ผู้พัฒนาและจำหน่ายไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านบัญชี
– คำนึงถึงโปรแกรมราคาถูกอย่างเดียว ลืมคำนึงถึงคุณภาพซอฟท์แวร์และการบริการหลังการขาย “ซอฟท์แวร์ที่ดีต้องมุ่งเน้นทางด้านการบริการเป็นหลัก”
– เลือกบริษัทที่ไม่มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ซอฟท์แวร์ล้าสมัย ระบบบัญชีของเราไม่สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้รวดเร็วเท่ากับคู่แข่งขัน
– Report ที่ได้ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร โดยเฉพาะ Software ที่เป็น Package เพราะบางครั้งผู้บริหารลืมให้ความสำคัญกับข้อมูลบางส่วน ดูรายละเอียดไม่คลอบคุมทั้งหมด
– ไม่มีโอกาสได้ทดลองใช้งานจริง ก่อนตัดสินใจซื้อท่านควรจะได้ทดลองใช้งานจริงก่อน
– เลือกซอฟท์แวร์ที่ใช้งานยาก ซอฟท์แวร์บางตัวคุณสมบัติอาจจะครบถ้วน แต่สิ่งที่จะลืมไม่ได้คือ ต้องง่ายในการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง อย่าลืมว่าเรานำซอฟท์แวร์เข้ามาใช้เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ข้อมูลต้องตอบสนองต่อธุรกิจ
– หลงเชื่อในโฆษณา เราถามอะไรเขาจะตอบว่าได้หมด ฝ่ายขายไม่มีจรรยาบรรณ ฝ่ายขายควรนำเสนอสิ่งที่ดี ที่มีอยู่ในซอฟท์แวร์นั้น ๆ เป็นหลัก ไม่ควรที่จะเน้นการขายให้ได้เพียงอย่างเดียว
– เลือกบริษัทที่ไม่มีทีมบริการหลังการขาย สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การบริการหลังการขาย เพราะธุรกิจของคุณจะต้องใฃ้ Software ไปอีกนานตราบที่ธุรกิจของคุณต้องดำเนินต่อไป บริษัทที่ขายซอฟท์แวร์อาจบอกท่านว่า ไม่รู้เรื่องบัญชีก็ยังใช้งานได้ ท่านเคยคิดไหมว่าทำไมบริษัทใหญ่ ๆ ถึงเลือกซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพพร้อมบริการ แม้เขาจะมีฝ่ายบัญชีที่มีความสามารถ ฝ่าย IT ประจำบริษัทเพราะงาน Software คือ งานบริการหลังการขาย
– ไม่สามารถรองรับธุรกิจในอนาคต เช่น E- Commerce โปรแกรม DOS ไม่สามารถรองรับได้แน่นอน ส่วนระบบอื่น ๆ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วย

สิ่งต่างๆที่ไม่ดีเหล่านี้จะหมดไปถ้าเลือกใช้ โปรแกรมบัญชี myAccount